Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccartl/old.ceccartulcea.ro/logare.php on line 8
 
 
 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Tulcea
 

Precizări privind auditarea raportelor de expertiză contabilă judiciară

În vederea unei aplicări corespunzătoare a reglementărilor ce guvernează activitatea de audit de calitate în domeniul expertizei contabile judiciare vă reamintim următoarele:

• Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare se află în OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabillior autorizaţi. Potrivit acestor reglementări legale, efectuarea de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili. Această exclusivitate rezultă din art. 6 lit. d) din OG nr. 65/1994, care, enumerând lucrările care pot fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice şi juridice, stipulează că efectuează expertize financiar - contabile, inclusiv expertize financiar - contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege şi de reglementările CECCAR.

• Potrivit:

- normei profesionale 3532 "Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă (Standardul profesional 35 - Expertizele contabile": "Raportul de experliză contabilă se parafează şi se semnează filă cu filă, inclusiv anexele, atât de expertul contabil/expertii contabili numit(ti)/desemnat(ţi) la cererea părţilor sau din oficiu; cât şi de expertul contabil/expertii contabili consilier(i) al (ai) părţior / recomandat(ţi) de părti. "

- normei profesionale 3531.1: “Capitolul 1 Introducere al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă ... : a) Paragraful de identificare a expertului contabil/expertilor contabili nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie să cuprindă informatii cu privire la: numele şi prenumele expertului/expertilor, numărul carnetului de expert contabil şi sectiunea din Tabloul Corpului; În acest paragraf se cuprind şi datele de identificare ale expertilor contabili consilieri ai părtilor recomandati de părti, dacă este cazul .... ;"

• Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017: "Membrii Grupului expertilor judiciari, denumit în continuare GEJ, trebuie să obtină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică ... , şi vor utiliza în activitatea de experliză contabilă doar parafa anuală ovală.”

• Urmare art. 18 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile: "Experţii contabili, în efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, au obligaţia să respecte şi să aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 “Expertizele contabile" şi să prezinte rapoartele de expertiză, care cuprind şi opiniile separate ale experţilor-parte, după caz, pentru a fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament.”

Astfel, în îndeplinirea atribuţiilor ce revin auditorilor de calitate cu ocazia auditării lucrărilor de expertiză contabilă judiciară este necesară respectarea întocmai a reglementărilor amintite, în sensul că auditorul de calitate va audita şi va acorda viza de calitate decât acelor lucrări care au fost semnate şi parafate de membrii Corpului în calitate de experti contabili. Totodată, potrivit reglementărilor, nu sunt permise în capitolul I (Introducere, paragraful a) al raportului de expertiză contabilă judiciară alte menţiuni, decât cele referitoare la identificarea sa în calitate de expert contabil, potrivit numirii dispuse de organele judiciare. Prin calitatea sa, conferita de lege, expertul contabil parafează şi semneaza lucrările întocmite, doar cu parafa emisa de Corp.

Acele situaţii, în care expertul contabil numit de instanţă sau organele de cercetare să efectueze o expertiza contabilă judiciară, parafează lucrarea cu o altă ştampilă decât cea de expert contabil şi face menţiuni în capitolul I al expertizei contabile privind identificarea sa, altele decât cea de membru al Corpului, vor fi semnalate consiliului filialei pentru dispunerea măsurilor necesare, iar auditorul de calitate nu va acorda viza.

Pentru încadrarea în condiţiile de acordare a vizei de calitate, precizările de mai sus se referă atât la expertul contabil numit/desemnat la cererea părţilor sau din oficiu, cât şi la expertul contabil consilier încuviinţat, al părţilor/recomandat de părţi.

 

Potrivit reglementărilor legale şi procedurale privind activitatea de expertiză contabilă judiciară experţii contabili au responsabilitatea respectării acestora, indiferent de calitatea pe care o au în raportul de expertiză contabilă judiciară, respectiv cea de expert contabil numit/desemnat la cererea părţilor sau din oficiu, cât şi cea de expert contabil consilier încuviinţat al părţilor/recomandat de părţi. 


 În atenţia experţilor contabili care doresc să se înscrie în GEJ

În vederea înscrierii în Grupul Expertilor Judiciari experţii contabili care nu sunt deja înscrisi în GEJ, trebuie să depună la filiala în perioada 29 ianuarie – 01 februarie  un dosar cuprinzând următoarele:

- Cerere de înscriere

- Fisă de opţiuni

- Copie CI

- Copie carnet de expert contabil

- O fotografie tip CI

- Curriculum vitae (CV)

 

- Documente care atestă pregatirea profesională pentru specializările bifate în fişa de opţiuni (certificate de absolvire a cursurilor pentru care au optat în fisa de opţiuni)

 Candidaţii sunt consideraţi înscrişi în GEJ dacă promovează testul de verificare a cunoştinţelor. Testul se va desfăşura în data de 14 februarie 2018 ora 16:30 la sediul filialei Tulcea a CECCAR şi în data de 27 februarie 2016 ora 16:30 pentru cei care nu au promovat sau care din diverse motive nu s-au putut prezenta la prima sesiune.

Înscrierea şi evaluarea candidaţilor se va desfăşura după următorul grafic:

1.  Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa de opţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;

2. Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;

3. Afişarea propunerilor privind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;

4. Depunerea contestaţiilor privind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;

5. Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 feb

 Prima sesiune de testare

6. Testarea: 14 februarie 2018, ora 16,30;

7. Afişarea rezultatelor testării: 19 februarie 2018;

8. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018;

9. Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018;

A doua sesiune de testare

10. Testarea: 27 februarie 2018, ora 16,30;

11. Afişarea rezultatelor testării: 1 martie 2018;

12. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 2 martie 2018;

13. Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018.

 

Documentele necesare pentru dosare, precum si tematica  pentru testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ se pot consulta pe sitetul www.ceccar.ro la sectiunea -Expertiză contabilă

Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronic va fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vor încărca pe platforma www.raport.ceccar.ro

 

 

Normele 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciar
ă


 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009